Liturgie – 9 april – Witte Donderdag vanuit De Nieuwe Badkapel

Witte Donderdag vanuit de Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk
9 april 2020

Voorganger: ds. Charlotte van der Leest
Ouderling van dienst: Martin Buis
Muzikale begeleiding: Bert Mooiman (piano en orgel) & Gilles Michels (zang)

VOORBEREIDING

Orgelspel – Begroeting en Ontsteken van de kaarsen

Orgelmuziek: Bicinium over psalm 113 (impr.)

Bemoediging

Moment van Stilte en Psalmengebed
v. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja!

Lezen: Psalm 113, 1-3
1 Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.

Zingen: Psalm 113, vers 1
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer,

gij ‘sheren knechten immermeer
moet ‘sHeren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in ‘t oosten straalt,
tot waar ze in ‘t westen neder daalt,
zij ‘s Heren grote naam geprezen.

Lezen: Psalm 113, 4-6
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.
5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

Zingen: Psalm 113, vers 2
2. Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Lezen: Psalm 113, 7-8
7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.

v. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja!

Loflied – Psalm 81: 1
1. Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor israëls Heer, stem en tegen stem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de Witte Donderdag

Johannes 13, 1-15 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Lied 569

1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnendoek genomen
en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Overdenking

Pianomuziek: F. Chopin, Nocturne in B gr.t. op 62 nr. 1

Luthers avondgebed

ZENDING EN ZEGEN

Zegen Pianomuziek: F. Chopin, Prélude in c kl.t. op. 28 nr. 20