Liturgie – intrededienst zondag 22 maart, Bethelkerk, alleen te beluisteren via kerkradio en internet

Eredienst zondag 22 maart om 14.30 uur vanuit de Bethelkerk, alleen te beluisteren via kerkradio en internet

In verband met de situatie rondom het coronavirus is de intrededienst van zondag 22 maart vanuit de Bethelkerk alleen te beluisteren via de kerkradio en op deze website te bekijken.

Hieronder vindt u de liturgie van de intrede dienst van zondag 22 maart in de Bethelkerk

– Aanvangstijd: 14.30 uur
– Voorgangers: ds. Jan Maasland ds. Gerco Lock
– Muziek: Marcel van Duyvenvoorde Jacintha Swieb

Woord van welkom

Intochtslied: Liedboek Zingen en Bidden – Psalm 134

1
Gij dienaars aan de HEER gewijd, zegen zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegen zijn naam ook in de nacht.

2
Die in het huis des HEREN zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem en hef uw handen op naar Hem.

3
Uit Sion, aan de HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Stil Gebed
Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Die hemel en aarde gemaakt heeft;
Die trouw houdt tot in eeuwigheid;
en Die nooit los laat wat zijn hand begon.
Genade zij u en vrede,
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest.
Amen.

Liedboek Zingen en Bidden 976
1
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.

2
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

3
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming
te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in.

Opdracht te bevestigen predikant (dienstboek Leven, Zegen, Gemeenschap, blz 249vv)

Gebed

Liedboek Zingen en Bidden 362

1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.

2
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Verbintenis

Aanvaarding en verwelkoming

Hemelhoog Lied 395

1
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3
Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het donker jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4
Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 19

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Muziekstuk

Verkondiging

Meditatieve muziek

Liedboek Zingen en Bidden 531

1 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te
geven de rijkdom van ons leven.

3
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, –
het eeuwig leven.

Dankgebed en voorbeden

Welkomstwoorden wijkgemeente Bethelkerk

Lied ‘Thuis’ van Sela

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Collecten

Liedboek Zingen en Bidden 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen
Beantwoord met ‘Ja, amen, ja, halleluja’.