Visitatiebezoek aan de PJK

Op dinsdag 28 maart 2018 ontving onze gemeente visitatiebezoek van het Regionaal College voor de Visitatie Zuid-Holland. Het was al ruim 6 jaar geleden dat onze gemeente visitatiebezoek heeft gekregen. Het doel van visitatie is na gaan hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de gemeente, hoe de gemeente gehoor geeft aan haar roeping en hoe de ambten en diensten worden vervuld. Een aantal gemeenteleden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de visitatoren te spreken. Daarnaast hebben de visitatoren gesproken met dominee van Harten, met Arjo van der Steen en met de kerkenraad. Er zal door de visitatoren aan de kerkenraad worden gerapporteerd over wat zij hebben gehoord in de gesprekken.