gemeente avond – 23 en 30 april

Op D.V. donderdag 23 april en donderdag 30 april vonden er twee gemeenteavonden plaats die via internet en kerkradio waren te volgen.

Gemeente avond terug kijken:

  • Klik hier om de gemeente avond van 23 april terug te kijken.
  • Klik hier om de gemeente avond van 30 april terug te kijken.
Bekijk profielschets

 

Vragen of opmerkingen
Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van de gemeente avonden? Stel deze dan via mail@prinsesjulianakerk.nl

Wilt u een naam voordragen van een predikant in het kader van het beroepingswerk? Vul dan dit formulier in en stuur deze aan preekvoorziening@prinsesjulianakerk.nl.

Liturgie – 9 april – Witte Donderdag vanuit De Nieuwe Badkapel

Witte Donderdag vanuit de Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk
9 april 2020

Voorganger: ds. Charlotte van der Leest
Ouderling van dienst: Martin Buis
Muzikale begeleiding: Bert Mooiman (piano en orgel) & Gilles Michels (zang)

VOORBEREIDING

Orgelspel – Begroeting en Ontsteken van de kaarsen

Orgelmuziek: Bicinium over psalm 113 (impr.)

Bemoediging

Moment van Stilte en Psalmengebed
v. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja!

Lezen: Psalm 113, 1-3
1 Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.

Zingen: Psalm 113, vers 1
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer,

gij ‘sheren knechten immermeer
moet ‘sHeren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in ‘t oosten straalt,
tot waar ze in ‘t westen neder daalt,
zij ‘s Heren grote naam geprezen.

Lezen: Psalm 113, 4-6
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.
5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

Zingen: Psalm 113, vers 2
2. Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Lezen: Psalm 113, 7-8
7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.

v. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja!

Loflied – Psalm 81: 1
1. Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor israëls Heer, stem en tegen stem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de Witte Donderdag

Johannes 13, 1-15 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Lied 569

1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnendoek genomen
en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Overdenking

Pianomuziek: F. Chopin, Nocturne in B gr.t. op 62 nr. 1

Luthers avondgebed

ZENDING EN ZEGEN

Zegen Pianomuziek: F. Chopin, Prélude in c kl.t. op. 28 nr. 20

Liturgie – intrededienst zondag 22 maart, Bethelkerk, alleen te beluisteren via kerkradio en internet

Eredienst zondag 22 maart om 14.30 uur vanuit de Bethelkerk, alleen te beluisteren via kerkradio en internet

In verband met de situatie rondom het coronavirus is de intrededienst van zondag 22 maart vanuit de Bethelkerk alleen te beluisteren via de kerkradio en op deze website te bekijken.

Hieronder vindt u de liturgie van de intrede dienst van zondag 22 maart in de Bethelkerk

– Aanvangstijd: 14.30 uur
– Voorgangers: ds. Jan Maasland ds. Gerco Lock
– Muziek: Marcel van Duyvenvoorde Jacintha Swieb

Woord van welkom

Intochtslied: Liedboek Zingen en Bidden – Psalm 134

1
Gij dienaars aan de HEER gewijd, zegen zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegen zijn naam ook in de nacht.

2
Die in het huis des HEREN zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem en hef uw handen op naar Hem.

3
Uit Sion, aan de HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Stil Gebed
Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Die hemel en aarde gemaakt heeft;
Die trouw houdt tot in eeuwigheid;
en Die nooit los laat wat zijn hand begon.
Genade zij u en vrede,
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest.
Amen.

Liedboek Zingen en Bidden 976
1
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.

2
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

3
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming
te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in.

Opdracht te bevestigen predikant (dienstboek Leven, Zegen, Gemeenschap, blz 249vv)

Gebed

Liedboek Zingen en Bidden 362

1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.

2
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Verbintenis

Aanvaarding en verwelkoming

Hemelhoog Lied 395

1
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3
Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het donker jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4
Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 19

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Muziekstuk

Verkondiging

Meditatieve muziek

Liedboek Zingen en Bidden 531

1 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te
geven de rijkdom van ons leven.

3
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, –
het eeuwig leven.

Dankgebed en voorbeden

Welkomstwoorden wijkgemeente Bethelkerk

Lied ‘Thuis’ van Sela

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Collecten

Liedboek Zingen en Bidden 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen
Beantwoord met ‘Ja, amen, ja, halleluja’.

Geen samenkomsten voor erediensten tot 6 april in de Prinses Julianakerk

Geen samenkomsten voor erediensten tot 6 april in de Prinses Julianakerk

Protestantse Gemeente Scheveningen
Datum:  13 maart 2020

Betreft: Berichtgeving naar aanleiding van het coronavirus

Geachte gemeenteleden,
Afgelopen week hebben de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad veel overleg gepleegd hoe om te gaan met de situatie van het coronavirus.

De regering heeft ons afgelopen donderdag duidelijke richtlijnen meegegeven die gevolgen hebben voor de manier waarop wij als kerk onze activiteiten, waaronder de eredienst, organiseren. Die richtlijnen laten ruimte voor kerkdiensten onder de 100 personen. De Classispredikant heeft afgelopen donderdagavond echter ook een duidelijk beroep gedaan op ons als kerken om geen kerkbijeenkomsten meer te organiseren. We zijn ons bewust van de vele gevoelens en gedachten die er bij u leven. Alles overziend zijn we van mening dat we u nu voor moeten gaan in het nemen van een helder besluit waarmee we zo veel mogelijk de risico’s beperken.

Komende zondagen samenkomst voor eredienst
Alle vier de wijkgemeenten van de PGS zullen de komende zondagen geen samenkomsten voor de eredienst organiseren.
Komende zondag zendt de EO op NPO 2 om 09.20 uur weer een meditatie uit door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk.

Kerkdienst aankomende zondag
Vanwege het coronavirus zijn er tot 6 april geen samenkomsten voor erediensten in de Prinses Julianakerk.

Kerkdienst bekijken of beluisteren

Klik hieronder op Live meekijken of Terugkijken om kerkdiensten van de Bethelkerk, de Nieuwe Badkapel en de Prinses Julianakerk te bekijken. Klik op kerkradio om de kerkdienst uitzendingen van de Prinses Julianakerk te beluisteren.

Live meekijken
Terugkijken
Kerkradio

Voor de komende weken richten we ons op het ontwikkelen van (gezamenlijke) initiatieven om kerkdiensten via kerkomroep.nl uit te zenden.

Bijeenkomsten met ouderen
Alle activiteiten met ouderen komen te vervallen. Voor al de activiteiten waar geen ouderen bij aanwezig zijn, zullen de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten per activiteit bekijken of deze wel of niet kunnen doorgaan.

Update 21 maart 2020

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben voor velen verstrekkende gevolgen. Ook als kerken ondervinden we dit. Van overheidswege kwamen er al maatregelen voor bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Maar als Protestante Gemeente Scheveningen hebben we ervoor gekozen om, uit veiligheid voor bezoekers en medewerkers, alle activiteiten op te schorten, ook kerkdiensten.
Juist in tijden van crisis wil je eigenlijk niets liever dan de deuren van de kerken wijd open zetten om mensen samen te brengen en een schuilplaats te bieden. Zo kun je steun en troost vinden bij elkaar. Maar door mensen bij elkaar te brengen, verhogen we de kans op verspreiding van het virus en dat vinden we een onverantwoord risico.
Bij dat gegeven wilden wij het echter niet laten. Daarom zijn de afgelopen week andere wegen gezocht om de kerkdiensten en andere activiteiten bij de mensen te kunnen brengen. De verhalen moeten verteld blijven worden en de muziek en de liederen moeten blijven klinken. Juist nu! Juist nu – in deze onzekere tijden – moeten we elkaar vasthouden en aandacht geven door elkaar te helpen, te troosten en te bemoedigen of om zo maar even de stilte te verbreken.

Hieronder treft u informatie aan van een aantal alternatieve activiteiten, waaronder kerkdiensten. De vier wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Scheveningen, de Oude Kerk, de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, trekken hierin samen op. Een aantal activiteiten wordt ook gezamenlijk georganiseerd.

Zondagse vieringen
De eredienst blijft gevierd worden, maar wel op een andere manier. Zo gaan de Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk gezamenlijke kerkdiensten uitzenden in beeld en geluid. Wekelijks zullen predikanten en kerkgebouwen rouleren.
• Zondag 5 april, Palm- en passiezondag, 10.00 uur: Nieuwe Badkapel – Voorganger ds. Charlotte van der Leest

De viering van zondag 22 maart wordt LIVE uitgezonden op kerkradio. Wilt u ook meekijken? Dan kan dat via www.bethelkerkscheveningen.nl. Kies vervolgens voor ‘Uitzendingen’ en ‘Meekijken’. Deze dienst kunt u ook op een later moment terug kijken en luisteren.

Vanuit de Oude Kerk zullen de zondagse vieringen wekelijks worden uitgezonden in beeld en geluid. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Barend Weegink. Deze vieringen wordt LIVE uitgezonden op kerkradio en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11270

Bovenstaande kerkdiensten worden in zeer beperkte kring gevierd (predikant, ouderling, diaken organist/musicus en technici). Er zijn dus geen bezoekers aanwezig.

Dagsluiting
Omdat nu veel kringen, leerhuizen en andere bijeenkomsten wegvallen, zenden de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk op donderdagavond een gezamenlijke dagsluiting uit in beeld en geluid. Ook hier zullen de kerkgebouwen en predikanten elke week rouleren;
• Donderdag 2 april om 21.00 uur vanuit de Bethelkerk met ds. Gerco Lock
• Informatie over de dagsluiting vanuit de Prinses Julianakerk met ds. Dirk-Jan Thijs in de Stille Week volgt nog.

Vanaf 21.00 is de dagsluiting te zien op het Youtube kanaal van de Nieuwe Badkapel via www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g
Op kerkomroep.nl en YouTube is het avondgebed ook later terug te luisteren en kijken. Ook bij deze dagsluitingen zijn geen bezoekers aanwezig.

Liturgie – Eredienst zondag 15 maart alleen te beluisteren via kerkradio en internet

Eredienst zondag 15 maart alleen te beluisteren via kerkradio en internet

In verband met de situatie rondom het coronavirus is de eredienst van zondag 15 maart alleen te beluisteren via de kerkradio en op deze website.

– Aanvangstijd: 10.00 uur
– Voorganger: ds. A.A. Christ uit Katwijk.

liturgie – zondag 15 maart

– Voorzang: Gezang 52

– Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

– Samenzang: Op Toonhoogte lied 111 (Geprezen zij de Heer)

– Stil Gebed

– Votum en Groet

– Samenzang: Psalm 67

– Wet des Heren

– Samenzang: Psalm 1 vers 1 en 2

– Schuldbelijdenis

– Samenzang: Psalm 1 vers 3

– Genadeverkondiging

– Samenzang: Psalm 1 vers 4

– Gebed om de opening van het Woord

– Schriftlezing 1 koningen  18 vers 20-46

– Samenzang: Psalm 119 vers 3 en 53

– Verkondiging

– Samenzang: Op Toonhoogte lied 258 (Leer mij uw weg o Heer)

– Dankgebed/voorbede

– Inzameling der gaven

– Samenzang Gezang 186 vers 1-3 en 5

– Zegen

Bediening van het Heilig avondmaal – 16 februari

Op zondag 16 februari wordt het heiligavond bediend in de Prinses Julianakerk te Scheveningen. De deuren gaan open om 09.30 uur en Ds. J. Thijs zal tijdens deze dienst voorgaan. U bent van harte welkom. Komt allen!

Van moslim naar christen – Faraidoun Fouad

Op zondag 8 maart is Faraidoun Fouad voorganger in de 2.0 dienst in de Prinses Julianakerk.

Faraidoun woont in Rotterdam en vluchtte bijna twintig jaar geleden vanuit Koerdistan (Noord-Irak) naar Nederland. Hij was moslim, maar werd in Nederland christen, trouwde met een Nederlandse vrouw en is nu voorganger en evangelist. Samen met zijn vrouw is hij de drijvende kracht achter de organisatie ‘Home for Kurds’ die als doel heeft om Koerden te vertellen over Jezus.
Uiteraard neemt Faraidoun ons mee in zijn bijzondere levensverhaal en zal hij ons meer vertellen over het toepasselijke thema ‘God roept jou!’.

De dienst start om 10.00 uur en de deuren zijn vanaf 9.30 uur open, het adres is Vlielandsestraat 1 in Scheveningen.

2 februari – voorganger ds. F van den Bosch

Aanstaande zondag 2 februari zal voorganger ds. F. van den Bosch voorgaan in de prinses Julianakerk. De dienst begint om 10.00 uur. De kerk is open vanaf 09.30 uur. U/ jij bent van harte welkom.

2.0  dienst in de Prinses Julianakerk! 9 februari 2020

Op zondag 9 februari 2020 opent de Prinses Julianakerk weer haar deuren voor een nieuwe 2.0 dienst.
De spreker is ditmaal Theo de Koning uit Nieuw Lekkerland.
Het thema van deze dienst is : “Aan tafel”.

Samen eten is met je familie of vrienden is meestal gezellig. Maar hoe ervaren we het Heilig Avondmaal.
Iedereen is vanaf 9.30 uur welkom voor een bakje koffie of thee, om 10.00 uur begint de dienst.

Voor meer informatie zie www.prinsesjulianakerk.nl.